Investor Relations

Corporate
Governance

Code of Conduct

KPN wants to adhere to all applicable laws and regulations, including anti-corruption laws. In addition, social and ethical norms and values play an important role in our daily decision making. We do everything possible to maintain our customers’ trust and confidence.

Our way of working

The KPN Code of Conduct describes how we work in an open, transparent, honest and socially responsible way to ensure the success of the organization and everyone within it. The KPN Code of Conduct is divided into four separate codes that describes and stimulates how to act with customers, shareholders, business associates, competitors, each other and society in the broadest sense. Some codes further implement statutory regulations, such as competition laws and cartels. Other codes detail how we safely and fairly deal with communication, information and company assets.

Internal reporting procedure

KPN encourages its employees to immediately report any suspicion of non-compliance with the Code of Conduct through one of the internal reporting channels. Potential incidents can be reported by calling the Helpdesk Security, Compliance and Integrity. Employees can also always contact KPN appointed ombudsmen and, of course, talk to their manager.

Following a report, a KPN Security and/or KPN Risk &Compliance expert investigates the potential violation. The outcome of the investigation may lead to a disciplinary action, as laid down in the KPN Collective Labor Agreement (“CAO”). The severity of the disciplinary action is determined by the nature and circumstances of the incident, and may include termination of employment. If necessary, KPN takes additional action to prevent a similar incident in the future.

Anonymous reporting

Violation of the Code of Conduct can be reported by using the SpeakUp Line, an anonymous reporting procedure which can be contacted by telephone or secure website. KPN SpeakUp Line is managed externally by an independent organization. Finally, employees can report incidents anonymously by letter to the chairman of the Supervisory Board.

Risk & Compliance Officer

Since 2005, KPN employs a Risk &Compliance Officer to support the organization. The Risk &Compliance Officer has responsibility for the compliance and integrity program, focused on telecommunications and competition law, and for the Code of Conduct. The Risk &Compliance Officer leads the Risk &Compliance department within KPN and reports to the General Counsel, the Board of Management, the Audit Committee of the Supervisory Board and the ACM.

Political gifts

KPN does not make any political donations. We never solicit any form of gift, invitation, loan, financial advantage or any payment in cash or in kind, including donations to third parties and charitable causes. This rule is absolute; there is no room for discretion. Similarly, we never offer or accept personal gifts, including discounts, from business contacts.


Downloads

Code of Conduct
Subcode 1 - How we interact
Subcode 2 - How we interact with third parties
Subcode 3 - How we deal with information, communication and company resources
Subcode 4 - How we interact with society
Reporting Procedure ‘Speak Up’

Bedrijfscode

KPN wil zich altijd aan de geldende wet- en regelgeving houden. Daarnaast spelen maatschappelijke en ethische waarden en normen een belangrijke rol in onze dagelijkse besluitvorming. We stellen alles in het werk om het vertrouwen dat mensen in ons hebben waar te maken en corruptie tegen te gaan.


Zo werken wij

De KPN Bedrijfscode beschrijft hoe we op een open, integere en maatschappelijk verantwoorde manier (samen)werken en succesvol zijn. Verdeeld over vier deelcodes staat in de bedrijfscode toegelicht hoe we omgaan met onder meer klanten, aandeelhouders, zakelijke relaties, concurrenten, de maatschappij en met elkaar. Sommige deelcodes geven een nadere invulling aan wettelijke regels, zoals het mededingingsrecht en het kartelrecht. Andere deelcodes gaan dieper in op gedragsprincipes die zich richten op veilige en integere omgang met communicatie, informatie en bedrijfsmiddelen.


Interne meldmogelijkheden

KPN moedigt zijn medewerkers aan om vermoedens over het niet-naleven van de KPN Bedrijfscode direct te melden via een van de interne meldmogelijkheden. Mogelijke incidenten kunnen onder meer telefonisch via de Helpdesk Security, Compliance en Integriteit gemeld worden. Ook kan de medewerker terecht bij speciaal aangestelde KPN-vertrouwenspersonen en uiteraard bij zijn of haar eigen manager.

Na een melding stelt een expert van KPN Security en/of KPN Risk &Compliance onderzoek in naar de mogelijke overtreding. De uitkomst van het onderzoek kan leiden tot een disciplinaire maatregel, zoals vastgelegd in de geldende KPN CAO. De uiteindelijke zwaarte van de maatregel wordt mede bepaald door de aard en omstandigheden van het incident, waarbij ontslag niet uitgesloten is. Waar nodig neemt KPN aanvullende maatregelen om een vergelijkbaar incident in de toekomst te voorkomen.


Anonieme meldmogelijkheid

Het is mogelijk om overtredingen van de KPN Bedrijfscode anoniem te melden via de SpeakUp Line: een anonieme meldmogelijkheid waar telefonisch of via een beveiligde en afschermde website contact mee opgenomen kan worden. KPN SpeakUp Line wordt beheerd door een onafhankelijke organisatie. Het is voor medewerkers ook mogelijk om een anonieme brief met de melding te sturen naar de voorzitter van de Raad van Commissarissen.


Risk & Compliance Officer

Sinds 2005 heeft KPN een Risk &Compliance Officer, die de organisatie ondersteunt bij de naleving van de wet- en regelgeving. Daar ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het compliance- en integriteitsprogramma, in het bijzonder op het gebied van het telecommunicatie- en mededingingsrecht en de KPN Bedrijfscode. De afdeling Risk &Compliance houdt zich dagelijks bezig met nalevingsaspecten binnen KPN en brengt periodiek verslag uit aan de Raad van Bestuur, het Audit Committee van de Raad van Commissarissen en de Autoriteit Consument en Markt.


Politieke giften

KPN doet geen politieke donaties. We vragen externen nooit impliciet of expliciet om relatiegeschenken, giften, uitnodigingen, leningen, donaties of (niet geldelijke) gunsten, ook niet ten bate van goede doelen. Iedere toespeling daartoe is ontoelaatbaar. Daarnaast ontvangen we geen privékortingen of –voordelen van een zakelijke relatie en bieden deze niet aan.

Downloads

Bedrijfscode
Deelcode 1 - Zo gaan we om met elkaar
Deelcode 2 - Zo gaan we om met externe partijen
Deelcode 3 - Zo gaan we om met informatie, communicatie en bedrijfsmiddelen
Deelcode 4 - Zo gaan we om met de maatschappij
Meldprocedure ‘Speak Up’